جناب آقای مهندس امير آصالح

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42300

تاریخ ورود به سازمان : 24/5/1397