جناب آقای مهندس علي خدابخشي ريزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42299

تاریخ ورود به سازمان : 24/5/1397