جناب آقای مهندس شهرام جلالپور چوپانان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42294

تاریخ ورود به سازمان : 17/5/1397