جناب آقای مهندس محمدرضا محمدي فرتخوني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42293

تاریخ ورود به سازمان : 16/5/1397