جناب آقای مهندس علي احمدي کافشاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42290

تاریخ ورود به سازمان : 2/5/1397