جناب آقای مهندس مجتبي خدايي جوشقاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42289

تاریخ ورود به سازمان : 30/4/1397