جناب آقای مهندس اميد باقلايي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42288

تاریخ ورود به سازمان : 30/4/1397