جناب آقای مهندس محمد نيما شهربابکي مفرد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42285

تاریخ ورود به سازمان : 24/4/1397