جناب آقای مهندس حميدرضا برکتين

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42284

تاریخ ورود به سازمان : 31/2/1397