جناب آقای مهندس مهدي شفقي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42283

تاریخ ورود به سازمان : 12/4/1397