جناب آقای مهندس علي فرشادنيا

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42281

تاریخ ورود به سازمان : 9/4/1397
 
ايميل : ali.farshadnia89@gmail.com