جناب آقای مهندس رسول عليخاني پور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42280

تاریخ ورود به سازمان : 5/4/1397