جناب آقای مهندس مهدي عبدالملکي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42278

تاریخ ورود به سازمان : 3/11/1388
 


شماره پروانه: 42278
پروانه جاری:
نوع پروانه: المثني
تاریخ صدور: 1397/7/30
تاریخ پایان اعتبار: 1400/7/30
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3