جناب آقای مهندس شهرام علي محمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42277

تاریخ ورود به سازمان : 17/3/1386
 


شماره پروانه: 110696
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1393/9/16
تاریخ پایان اعتبار: 1396/9/16
رسته 1: کانه آرايي و فراوري
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3