جناب آقای مهندس سعيد رضا ارشدي پور

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42274

تاریخ ورود به سازمان : 5/4/1397