جناب آقای مهندس نيما جواديان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42272

تاریخ ورود به سازمان : 25/6/1387
 


شماره پروانه: 240612
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/12/18
تاریخ پایان اعتبار: 1395/12/18
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2