جناب آقای مهندس امير احمدي حيدري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42271

تاریخ ورود به سازمان : 24/2/1397