جناب آقای مهندس رحيم خاکي وطن

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42270

تاریخ ورود به سازمان : 24/2/1397