جناب آقای مهندس حميد رضا مظاهري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42269

تاریخ ورود به سازمان : 22/2/1397