جناب آقای مهندس محمد حسين معتمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42268

تاریخ ورود به سازمان : 16/2/1397