جناب آقای مهندس بهمن ضيائيان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42267

تاریخ ورود به سازمان : 6/11/1394
 


شماره پروانه: 182660
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/4/13
تاریخ پایان اعتبار: 1398/4/13
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: ارشد
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 1