جناب آقای مهندس جعفر نادري همامي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42264

تاریخ ورود به سازمان : 12/2/1397