جناب آقای مهندس سيدمجيد رضا صميمي اردستاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42263

تاریخ ورود به سازمان : 3/2/1397