جناب آقای مهندس زين العابدين شفيع الهي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42260

تاریخ ورود به سازمان : 18/1/1397