جناب آقای مهندس اکبر رضايي آزاد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42258

تاریخ ورود به سازمان : 16/2/1389
 


شماره پروانه: 270675
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/6/10
تاریخ پایان اعتبار: 1395/6/10
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3