جناب آقای مهندس اکبر رضايي آزاد

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42258

تاریخ ورود به سازمان : 16/2/1389
 


شماره پروانه: 42258
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1398/3/4
تاریخ پایان اعتبار: 1401/3/4
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 2
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 2