جناب آقای مهندس هادي گودرزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42257

تاریخ ورود به سازمان : 14/1/1397