جناب آقای مهندس عارف حاجي علي عسگري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42256

تاریخ ورود به سازمان : 8/1/1397