جناب آقای مهندس بيژن طاهري

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42255

تاریخ ورود به سازمان : 9/12/1396