جناب آقای مهندس مسعود خليفه قلي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42253

تاریخ ورود به سازمان : 8/12/1396