جناب آقای مهندس محمدرضا آقاداوديان

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42246

تاریخ ورود به سازمان : 18/2/1391
 


شماره پروانه: 230831
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1392/10/12
تاریخ پایان اعتبار: 1395/10/12
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: اجرا
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3