جناب آقای مهندس علي رفيعي هشجين

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42244

تاریخ ورود به سازمان : 20/9/1396