جناب آقای مهندس امير سبزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42241

تاریخ ورود به سازمان : 19/10/1396
 


شماره پروانه: 42241
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/5/20
تاریخ پایان اعتبار: 1400/5/20
رسته 1: پي جويي و اکتشاف و استخراج
زمینه اول رسته 1: نقشه برداري
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1:
پایه زمینه دوم رسته 1: