جناب آقای مهندس امير سبزي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42241

تاریخ ورود به سازمان : 19/10/1396
 


شماره پروانه: 42241
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/5/20
تاریخ پایان اعتبار: 1400/5/20
رسته 1: پي جوي