جناب آقای مهندس محمد هادي شفعتي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42239

تاریخ ورود به سازمان : 1/10/1396