جناب آقای مهندس سيد محمد شفيع خليفه سلطاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42238

تاریخ ورود به سازمان : 30/9/1396