جناب آقای مهندس نادر قاسمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42236

تاریخ ورود به سازمان : 6/3/1396