جناب آقای مهندس داود فولادوند

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42233

تاریخ ورود به سازمان : 19/11/1396
 


شماره پروانه: 42233
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1397/12/4
تاریخ پایان اعتبار: 1400/12/4
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: طراحي
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3