جناب آقای مهندس حامد اعظمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42227

تاریخ ورود به سازمان : 16/8/1396