جناب آقای مهندس منصور حاج ابراهيمي ورنوسفادراني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42218

تاریخ ورود به سازمان : 15/7/1396