جناب آقای مهندس صادق صانعي دهکردي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42211

تاریخ ورود به سازمان : 1/6/1396