جناب آقای مهندس محمدرضا شاکري ورزنه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42209

تاریخ ورود به سازمان : 28/5/1396