سرکار خانم مهندس اوين قم قلعه

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42205

تاریخ ورود به سازمان : 27/8/1382
 


شماره پروانه: 42205
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1396/5/31
تاریخ پایان اعتبار: 1399/5/31
رسته 1: پي جويي و اکتشاف
زمینه اول رسته 1: طراحي
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: نظارت
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3