جناب آقای مهندس شايان بهرامي اسفرجاني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42204

تاریخ ورود به سازمان : 25/4/1396