جناب آقای مهندس علي کاظمي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42193

تاریخ ورود به سازمان : 17/2/1396