جناب آقای مهندس زهير صداقتي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42190

تاریخ ورود به سازمان : 16/2/1396