جناب آقای مهندس علي اکبر زاهدي نيسياني

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42188

تاریخ ورود به سازمان : 3/2/1396