جناب آقای مهندس علي زهيري هاشم آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42185

تاریخ ورود به سازمان : 30/1/1396