جناب آقای مهندس بابک صدقي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42184

تاریخ ورود به سازمان : 29/1/1396