جناب آقای مهندس محمد صادق هاشم زاده

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42174

تاریخ ورود به سازمان : 29/10/1395