جناب آقای مهندس امير اکبري محمدي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42172

تاریخ ورود به سازمان : 25/10/1395