جناب آقای مهندس مرتضي ترکي قاسم آبادي

عضو محترم سازمان نظام مهندسی معدن ايران
با کد عضويت 42171

تاریخ ورود به سازمان : 23/10/1395
 


شماره پروانه: 42171
پروانه جاری:
نوع پروانه: اصلي
تاریخ صدور: 1395/11/30
تاریخ پایان اعتبار: 1398/11/30
رسته 1: استخراج
زمینه اول رسته 1: نظارت
پایه زمینه اول رسته 1: پايه 3
زمینه دوم رسته 1: اجرا
پایه زمینه دوم رسته 1: پايه 3